Chi tiết về Tác giả

Thu Thảo, Trịnh Thị

  • S. 58 (2019) - Kinh tế - xã hội
    CÁC DẠNG THỨC TỘI PHẠM CÓ SỰ THAM GIA CỦA NHIỀU NGƯỜI TRONG HỆ THỐNG PHÁP LUẬT VIỆT NAM
    Tóm tắt