Chi tiết về Tác giả

Phú, Trần Đức Đại học Hàng hải Việt Nam

  • S. 58 (2019) - Khoa học - Kỹ thuật
    PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH XÁC SUẤT XẢY RA ĐÂM VA TẠI KHU VỰC GIAO CẮT GIỮA CÁC TUYẾN LUỒNG
    Tóm tắt  PDF