Chi tiết về Tác giả

Tân, Phan Văn Đại học Hàng hải Việt Nam

  • S. 58 (2019) - Kinh tế - xã hội
    ĐÁNH GIÁ VIỆC THỰC THI CÔNG ƯỚC CLC TRONG SỰ CỐ TRÀN DẦU ERIKA
    Tóm tắt  PDF