Chi tiết về Tác giả

Thu Hằng, Phạm Thị Đại học Hàng hải Việt Nam

  • S. 58 (2019) - Kinh tế - xã hội
    NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC NHÂN TỐ THUỘC BẢN THÂN SINH VIÊN ĐẾN KẾT QUẢ HỌC TẬP CỦA SINH VIÊN KHÓA 58 KHOA KINH TẾ
    Tóm tắt  PDF