Chi tiết về Tác giả

Ngọc, Nguyễn Văn Đại học Hàng hải Việt Nam

  • S. 58 (2019) - Khoa học - Kỹ thuật
    NGHIÊN CỨU, ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP CHỐNG XÓI LỞ BỜ BIỂN CÀ MAU
    Tóm tắt  PDF