Chi tiết về Tác giả

Thu Hương, Nguyễn Thị Đại học Hàng hải Việt Nam

  • S. 58 (2019) - Kinh tế - xã hội
    ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ SỬ DỤNG VỐN FDI TẠI VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 2010- 2017 TRÊN KHÍA CẠNH KINH TẾ
    Tóm tắt  PDF