Chi tiết về Tác giả

Hảo, Nguyễn Huy Đại học Hàng hải Việt Nam

  • S. 58 (2019) - Khoa học - Kỹ thuật
    XÂY DỰNG QUY TRÌNH ĐÁNH GIÁ PHÊ DUYỆT KIỂU CHO ĐỘNG CƠ DIESEL TÀU THỦY THỎA MÃN TIÊU CHUẨN PHÁT THẢI NOX THEO BỘ LUẬT KỸ THUẬT NOX
    Tóm tắt  PDF