Chi tiết về Tác giả

Tuấn, Nguyễn Anh

  • S. 58 (2019) - Khoa học - Kỹ thuật
    PHƯƠNG PHÁP NÂNG CAO ĐỘ CHÍNH XÁC VỊ TRÍ DỰ ĐOÁN CỦA TÀU SỬ DỤNG MỘT VÒNG ĐẲNG CAO THIÊN THỂ
    Tóm tắt