Chi tiết về Tác giả

Hùng, Hoàng Văn Đại học Hàng hải Việt Nam

  • S. 58 (2019) - Khoa học - Kỹ thuật
    ĐỊNH LÝ ÁNH XẠ CO BANACH VÀ SỰ HỘI TỤ CỦA NGHIỆM CỦA PHƯƠNG TRÌNH SAI PHÂN DẠNG
    Tóm tắt