Chi tiết về Tác giả

Cường, Hoàng Mạnh Đại học Hàng hải Việt Nam

  • S. 58 (2019) - Khoa học - Kỹ thuật
    ĐỘNG LỰC HỌC CẦN TRỤC NỔI TRONG QUÁ TRÌNH NÂNG HẠ TẢI TRỌNG
    Tóm tắt  PDF