Chi tiết về Tác giả

Tuấn, Đinh Anh Đại học Hàng hải Việt Nam

  • S. 58 (2019) - Khoa học - Kỹ thuật
    NGHIÊN CỨU TÍCH HỢP MẠNG NƠRON TRÍ TUỆ NHÂN TẠO (AI) VÀO HỆ THỐNG SCADA TRẠM BIẾN ÁP ĐỂ CHẨN ĐOÁN SỰ CỐ
    Tóm tắt