Tạp chí Thông tin Khoa học và Công nghệ, S. 4 (2019)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Nghiệm thu nhiệm vụ: "Nghiên cứu, định hướng bảo tồn Lễ hội Cầu ngư của ngư dân miền biển tỉnh Quảng Bình

Trung Nghĩa

Tóm tắt


NTNV

Toàn văn: PDF