Tạp chí Thông tin Khoa học và Công nghệ, S. 4 (2019)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Nghiệm thu nhiệm vụ KH&CN: "Phát triển kinh tế biển kết hợp với bảo vệ chủ quyền trên các vùng biển đảo của tỉnh Quảng Bình trong tình hình mới"

Trung Nghĩa

Tóm tắt


NTNV

Toàn văn: PDF