Tạp chí Thông tin Khoa học và Công nghệ, S. 4 (2019)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Bản sắc văn hóa dân tộc người với xóa đói giảm nghèo: Từ lý luận đến thực tiễn ở người Chứt hiện nay

Nguyễn Văn Mạnh

Tóm tắt


BSVNDT

Toàn văn: PDF