Tạp chí Thông tin Khoa học và Công nghệ, S. 4 (2019)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Thu hút vốn đầu tư phát triển du lịch Quảng Bình - Thực trạng và giải pháp

Nguyễn Thị Mai

Tóm tắt


THVĐT

Toàn văn: PDF