Tạp chí Thông tin Khoa học và Công nghệ, S. 4 (2019)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Định vị nông sản sạch Quảng Bình bằng tem QR code

Dương Anh

Tóm tắt


ĐVNSS

Toàn văn: PDF