Tạp chí Thông tin Khoa học và Công nghệ, S. 4 (2019)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

VinaGroups: Mô hình kinh tế chia sẻ và tiêu dùng thông minh

Bản tin KNĐMST Bản tin KNĐMST

Tóm tắt


VINAG

Toàn văn: PDF