Tạp chí Thông tin Khoa học và Công nghệ, S. 2 (2018)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Xây dựng quy trình nhân giống cây chùm ngây (Moringa oleifera Lam) từ hạt ở giai đoạn vườn ươm trên địa bàn tỉnh Quảng Bình

Trần Thị Kim Cúc

Tóm tắt


Xây dựng quy trình nhân giống cây chùm ngây (Moringa oleifera Lam) từ hạt ở giai đoạn vườn ươm trên địa bàn tỉnh Quảng Bình

Toàn văn: PDF