Chi tiết về Tác giả

Bản, Trần TC Công Thương

 • T. 1, S. 8 (2013) - 9. KHOA HỌC – CÔNG NGHỆ
  Phân lân Ninh Bình: Đầu tư cho môi trường để phát triển bền vững
  Tóm tắt  PDF
 • T. 1, S. 12 (2013) - 10. ĐỊA PHƯƠNG
  Yên Bái: Nhận thức đúng hơn về tiết kiệm năng lượng
  Tóm tắt  PDF
 • T. 1, S. 13 (2013) - 6. ĐẦU TƯ – TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG
  Công ty cổ phầ xi măng Yên Bình: Sử dụng năng lượng tối thiểu để phát triển tối đa
  Tóm tắt  PDF
 • T. 1, S. 14 (2013) - 11. DOANH NGHIỆP – DOANH NHÂN
  Công ty cổ phần chè Liên Sơn: Tiết kiệm năng lượng để nâng cao hiệu quả sản xuất
  Tóm tắt  PDF
 • T. 1, S. 15 (2013) - 11. DOANH NGHIỆP – DOANH NHÂN
  Than Nam Mẫu: Điểm sáng trong các hoạt động an sinh xã hội
  Tóm tắt  PDF
 • T. 1, S. 15 (2013) - 11. DOANH NGHIỆP – DOANH NHÂN
  Thành phố Yên Bái: Tăng cường ý thức tiết kiệm điện đến từng người dân
  Tóm tắt  PDF
 • T. 1, S. 16 (2013) - 10. ĐỊA PHƯƠNG
  Yên Bái: Chú trọng công tác tuyền truyền về tiết kiệm năng lượng
  Tóm tắt  PDF


ISSN: 0866-7756