Tạp chí Công thương, T. 1, S. 16 (2013)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Hoàn thiện chính sách thương mại quốc tế của Việt Nam giai đoạn 2013-2015, tầm nhìn 2020

Ngô Tuấn Anh

Tóm tắt


Chính sách thương mại quốc tế và các công cụ của chính sách thương mại quốc tế cần được bổ sung, điều chỉnh phù hợp với các cam kết, các hiệp định thương mại mà Việt Nam đã ký kết, góp phần tạo môi trường thương mại thuận lợi, tạo ra nhiều việc làm và tăng trưởng kinh tế.


Toàn văn: PDF

ISSN: 0866-7756