Tạp chí Công thương, T. 1, S. 16 (2013)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Một số vấn đề về đo lường tỷ suất lợi nhuận trên tài sản vô hình

Nguyễn Thế Hùng

Tóm tắt


Hiện nay giá trị của nhiều doanh nghiệp trên thị trường hình thành chủ yếu từ nguồn vốn vô hình như kiến thức, các mối quan hệ, danh tiếng... được tạo ra bởi đội ngũ những con người tài năng làm việc cho doanh nghiệp. Chính vì vậy mà các doanh nghiệp cần áp dụng các thước đo mới để đánh giá được sự đóng góp của nguồn nhân lực vào kết quả hoạt động của doanh nghiệp.

Toàn văn: PDF

ISSN: 0866-7756