Tạp chí Công thương, T. 1, S. 15 (2013)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Công ty Điện lực Vĩnh Phúc: 16 năm xây dựng và phát triển văn hóa doanh nghiệp

Nguyễn Tư Hoàng

Tóm tắt


Năm 2013, Công ty Điện lực Vĩnh Phúc (PC Vĩnh Phúc) bước vào tuổi 16 với sức trẻ năng động và tràn đầy nhiệt huyết. Lãnh đạo và tập thể công nhân viên chức công ty đang tiếp tục phát huy thành quả của các thế hệ đi trước đã dầy công vun đắp, tất cả nhắm vào mục tiêu đưa PC Vĩnh Phúc phát triển toàn diện và bền vững trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế.


Toàn văn: PDF

ISSN: 0866-7756