Tạp chí Công thương, T. 1, S. 15 (2013)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Phòng trào hai giỏi ở Vàng Danh

Vũ Đình Việt

Tóm tắt


Những năm qua, phòng trào thi đua "Giỏi việc nước, đảm việc nhà" trong nữ công nhân viên chức lao động công ty cổ phần than Vàng Danh đã có sức lan tỏa sâu rộng, thu hút đông đảo chị em tham gia, đem lại hiệu quả cao trên các lĩnh vực, góp phần khẳng định vai trò, vị trí của người phụ nữ, trong những điều kiện và vị trí công tác khác nhau nữ lao động công ty luôn năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, vượt qua hoàn cảnh khó khăn để hoàn thành xuât sắc nhiệm vụ được giao.

   


Toàn văn: PDF

ISSN: 0866-7756