Tạp chí Công thương, T. 1, S. 15 (2013)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Ngành công nghiệp hỗ trợ Việt Nam: Những bước tiến mới mẻ

Hồng Lực

Tóm tắt


Công nghiệp hỗ trợ đóng vai trò rất quan trọng trong việc tăng  sức cạnh tranh của sản phẩm công nghiệp chính và đẩy nhanh quá trình công nghiệp hóa đất nước. Công nghiệp hỗ trợ bao gồm hàng trăm nghìn bộ phận, linh kiện ở nhiều tâng lớp, từ những loại thông thường đơn giản đến những loại có công nghệ rất cao.

Toàn văn: PDF

ISSN: 0866-7756