Tạp chí Công thương, T. 1, S. 15 (2013)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Cung ứng dịch vụ công ích phải đăng ký hoạt động

Phóng viên

Tóm tắt


Đây la một trong những nội dung quy định tại Nghị định số 130/2013/NĐ-CP ngày 16/10/2013 của Chính phủ về sản xuất vâ cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích.

Toàn văn: PDF

ISSN: 0866-7756