Tạp chí Công thương, T. 1, S. 14 (2013)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Chất lượng giáo dục đào tạo: Hướng đi nào cho các trường ngoài công lập

Trương Đức Thao

Tóm tắt


Với mục tiêu xã hội hóa giáo dục, Bộ Giáo dục và Đào tạo đặt mục tiêu đến năm 2020, cả nước phấn đấu dạt 40% số lượng lao động đã qua đào tạoToàn văn: PDF

ISSN: 0866-7756