Tạp chí Công thương, T. 1, S. 14 (2013)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Khuyến công Thái Nguyên: người bạn đồng hành của các doanh nghiệp

Thu Nga

Tóm tắt


Cùng chung tay tháo gỡ khó khăn với các doanh nghiệp, trong những năm qua, Trung tâm Khuyến công va Tư vấn phát triển công nghiệp Thái Nguyên đã thực hiện nhiều biện

pháp thúc đẩy phát triển công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp (TTCN) và đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ, góp phần chuyển dịch mạnh cơ cấu kinh tế địa phương theo hướng công nghiệp, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần nhân dân và tạo nên bộ mặt nông thôn mới.


Toàn văn: PDF

ISSN: 0866-7756