Tạp chí Công thương, T. 1, S. 14 (2013)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Nâng cao trách nhiệm kiểm soát ô nhiễm môi trường

Thanh Tú

Tóm tắt


Theo đánh giá của Bộ Tài nguyên và Môi trường, ngày càng có nhiều nhà máy, khu công nghiệp tập trung được xây dựng và đưa vào hoạt động tạo ra một khối lượng sản phẩm công nghiệp chiếm một tỷ trọng cao trong toàn bộ nền kinh tế quốc dân. Tuy nhiên, đi liền với kết quả đạt được, sản xuất công nghiệp với những công nghệ lạc hậu, chưa có hệ thống xử lý chất thải đã ảnh hưởng đến môi trường sống.Toàn văn: PDF

ISSN: 0866-7756