Tạp chí Công thương, T. 1, S. 14 (2013)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Danh mục sữa cho trẻ em dưới 6 tuổi thuộc diện bình ổn giá

Phóng viên

Tóm tắt


Ngày 4/10/2013, Bộ Y tế đã ban hành Thông tư số 30/2013/TT-BYT ban hành Danh muc sữa dành cho trẻ em dưới 6 tuổi thuộc hàng hóa thực hiện bình ổn giá. Theo đó, danh mục sữa dành cho trẻ em dưới 6 tuổi thuộc hàng hoá thực hiện bình ổn giá bao gồm sản phẩm dinh dưỡng công thức cho trẻ đến 36 tháng tuổi theo các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia do Bộ Y tế ban hành.

Toàn văn: PDF

ISSN: 0866-7756