Tạp chí Công thương, T. 1, S. 13 (2013)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Ứng dụng công nghệ bức xạ trên quy mô công nghiệp: Hiệu quả cao nhất của ngành hạt nhân

Trọng Văn

Tóm tắt


Ngành công nghệ bức xạ Việt Nam khởi đầu sự phát triển từ năm 1983 với việc đưa vào hoạt động nguồn Cobalt-60 thí nghiệm đầu tiên (Gamma cell) tại Viện nghiên cứu hạt nhân Đà Lạt và không ngừng phát triển  trong suốt 40 năm qua với những thành tựu to lớn, đặc biệt là các ứng dụng ở quy mô công nghiệp, góp phần đặt nền tảng cho những đóng góp của ngành hạt nhân đối với sự phát triển của đất nước.


Toàn văn: PDF

ISSN: 0866-7756