Tạp chí Công thương, T. 1, S. 13 (2013)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Công ty truyền tải Điện 4: Vượt khó hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ

Hồng Lực

Tóm tắt


Công ty truyền tải điện 4 trực thuộc Tổng Công ty truyền tải Điện quốc gia (Tập đoàn điện lực Việt Nam), đảm trách quản lý vận hành, sửa chữa lưới điện cao thế từ 220 kV đến 500 KV, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của 22 tỉnh/thành phố phía Nam. Sau 37 năm xây dựng và phát triển, đến nay Công ty truyền tải Điện 4 vượt qua nhiều khó khăn, bảo đảm cho dòng điện vận hành an toàn, liên tục, hiệu quả, hoàn thành nhiệm vụ chính trị, phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.Toàn văn: PDF

ISSN: 0866-7756