Tạp chí Công thương, T. 1, S. 13 (2013)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Lại tăng thời hạn hưởng ưu đãi lần đầu của doanh nghiệp

Phóng viên

Tóm tắt


Ngày 24/9/2013, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 133/2013/TT-BTC sửa đổi về thời hạn hưởng chế  độ ưu tiên hải quan và một số biểu mẫu tại Thông tư 86/2013/TT-BTC. Theo đó, thời hạn doanh nghiệp được hưởng chế độ ưu tiên lần đầu về hải quan tăng từ 24 tháng lên 36 tháng kể từ ngày Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan ký quyết định áp dụng chế độ ưu tiên đối với doanh nghiệp (tăng thêm 12 tháng so với quy định hiện hành).


Toàn văn: PDF

ISSN: 0866-7756