Tạp chí Công thương, T. 1, S. 13 (2013)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Dự thảo Nghị định kinh doanh xăng dầu: Giá và câu chuyện hài hòa lợi ích

Tô Đức Hạnh

Tóm tắt


Chính phủ đã xác định rõ: xây dựng thị trường xăng dầu Việt Nam theo cơ chế thị trường có sự quản lý của Nhà nước, về bản chất là đảm bảo sự hài hòa 3 lợi ích: Nhà nước - Doanh nghiệp - Người tiêu dùng trong vấn đề giá.

 


Toàn văn: PDF

ISSN: 0866-7756