Tạp chí Công thương, T. 1, S. 12 (2013)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Chuyển nhượng và mua bán mỏ tại Việt Nam: Chất và lượng

Đặng Xuân Phú, Đặng Xuân Minh

Tóm tắt


Với tiềm năng khoáng sản của Việt Nam, cùng với sự tháo gỡ và cơ chế cũng như sự phát triển của các doanh nghiệp ngành khoáng sản trong những năm tới, chúng ta có thể chứng kiến nhiều thương vụ chuyển nhượng và mua bán mỏ.

 


Toàn văn: PDF

ISSN: 0866-7756