Tạp chí Công thương, T. 1, S. 12 (2013)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Nghị định 99/2012/NĐ-CP ở Bộ Công thương: Vạn sự khởi đầu nan

Khiếu Hữu Bộ

Tóm tắt


Căn cứ ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại công văn số 2071/TTg-ĐMDN ngày 07/12/2012 về việc thực hiện kết luận hội nghị lần thứ 6 Ban chấp hành TW Đảng khóa XI và Nghị định số 99/2012/NĐ-CP về phân công, phân cấp thực hiện các quyền, trachs nhiệm, nghĩa vụ của chủ sở hữu nhà nước đối với doanh nghiệp nhà nước và vốn nhà nước đầu tư vào doanh nghiệp, với trách nhiệm là bộ quản lý ngành đối với các doanh nghiệp nhà nước trực thuộc, Bộ Công thương đã triển khai thực hiện theo đúng nội dung được giao và đã có được những kết quả bước đầu.

 

 


Toàn văn: PDF

ISSN: 0866-7756