Tạp chí Công thương, T. 1, S. 12 (2013)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Nâng cao giá trị gạo xuất khẩu: sự lựa chọn duy nhất

Trần Thành Thọ

Tóm tắt


Để duy trì vị thế một cường quốc xuất khẩu gạo, có khả năng tham gia sâu vào điều tiết giá gạo giao dịch trên thị trường quốc tế, mang lại lựi ích quốc gia lớn nhất, Thái Lan có ba sự lựa chọn:năng suất, chất lượng và kết hợp giữa năng suất-chất lượng, trong khi đó Việt Nam chỉ có sự lựa chọn duy nhất, đó là nâng cao chất lượng hạt gạo xuất khẩu.

 


Toàn văn: PDF

ISSN: 0866-7756