Tạp chí Công thương, T. 1, S. 10+11 (2013)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Chế độ ưu tiên về hải quan cho các doanh nghiệp

Phóng viên

Tóm tắt


Từ ngày 11/8/2013, theo Thông tư 86/2013/TT-BTC, chế độ ưu tiên về hải quan cho các doanh nghiệp đủ điều kiện sế chính thức được áp dụng.


Toàn văn: PDF

ISSN: 0866-7756