Tạp chí Công thương, T. 1, S. 10+11 (2013)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Quy hoạch điều tra cơ bản về địa chất khoáng sản

Phóng viên

Tóm tắt


Ngày 13/8/2013, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 1388/QĐ-TTg phê duyệt Quy hoạch điếu tra cơ bàn địa chất và khoáng sản đến năm 2020, định hướng đến năm 2030.

 


Toàn văn: PDF

ISSN: 0866-7756