Tạp chí Công thương, T. 1, S. 9 (2013)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Quảng Trị tận dụng lợi thế "Đầu cầu"

Sông Mã

Tóm tắt


Quảng Trị là tỉnh ở miền Trung nằm trên trục hành lang kinh tế Đông - Tầy (EWEC). Con đường ngắn nhất thông ra Thái Bình Dương được nối liền bởi 5 quốc gia trên thế giới và nằm trong một "vòng xoáy" phát triển kinh tế tổng hợp rất sôi động của toàn bộ tuyến hành lang này. Đây chính là cơ hội lớn để Quảng Trị khai thác triệt để tiềm năng sẵn có bằng các đề án mang tính đột phá chiến lược để xây dựng khu kinh tế Đông - Nam Quảng Trị, cảng biển nước sâu Mỹ Thủy. Chủ động hội nhập kinh tế quốc tế theo đúng tinh thần Nghị quyết 06-NQ/TU ngày 12/12/2006 về đẩy mạnh đầu tư khai thác tiềm năng, lợi thế EWEC đến năm 2010, có tính đến năm 2015.


Toàn văn: PDF

ISSN: 0866-7756