Tạp chí Công thương, T. 1, S. 9 (2013)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Kinh doanh khí hóa lỏng và quản lý rủi ro

Hồng Lực

Tóm tắt


Hơn 200 nhà khoa học, nhà nghiên cứu và các nhà sản xuất cung cấp LPG tại châu Á (bao gồm Việt Nam), đến từ 50 quốc gia, vùng lãnh thổ, đã có mặt tại TP Hồ Chí Minh trong đầu tháng 7/2013 để thảo luận các giải pháp và đề xuất để phát triện thị trường LPG lành mạnh hơn trong khu vực. Chủ đề của hội nghị LPG châu Á năm 2013 là "Các nguyên lý về kinh doanh khí LPG và quản lý rủi ro".


Toàn văn: PDF

ISSN: 0866-7756