Tạp chí Công thương, T. 1, S. 8 (2013)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

5 giải pháp phát triển tập đoàn kinh tế đa sở hữu

Phan Minh Tuấn

Tóm tắt


Tập đoàn kinh tế là một cơ cấu tổ chức kinh doanh có quy mô lớn, đa sở hữu và kinh doanh đa ngành, ngày càng phát triển đa dạng các liên kết kinh tế dọc và ngang, trong nước và quốc tế. Do có quy mô lớn và nắm giữ nhiều lợi thế quan trọng, Tập đoàn có vai trò ngày càng to lớn đối với sự phát triển cả ổn định nền kinh tế quốc gia và cả nền kinh tế quốc tế, nhất là trong tỷ trọng GDP, thu ngân sách nhà nước, tạo việc làm xã hội.


Toàn văn: PDF

ISSN: 0866-7756