Tạp chí Công thương, T. 1, S. 8 (2013)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Khuyến công Thái Bình: Tăng cường công tác hỗ trợ và đào tạo nghề trong xây dựng nông thôn mới

Nguyễn Hậu, Lê Hoa

Tóm tắt


Các định xây dựng nông thôn mới là một nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội, những năm qua, trung tâm khuyến công  và tư vấn phát triển công nghiệp Thái Bình luôn tập trung hướng các hoạt động khuyến công về cơ sở, địa bàn nông thôn nhằm bám sát và hỗ trợ thực hiện các tiêu chí, nhất là về chuyển dịch cơ cấu lao động, phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập.Toàn văn: PDF

ISSN: 0866-7756