Tạp chí Công thương, T. 1, S. 8 (2013)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Phân lân Ninh Bình: Đầu tư cho môi trường để phát triển bền vững

Trần Bản, Lê Hoa

Tóm tắt


Là một trong bốn doanh nghiệp sản xuất phân lân lớn nhất Việt Nam và là một trong số ít đơn vị trong tập đoàn công nghiệp hóa chất Việt Nam tự xử lý chất thải nguy hại, Công ty cổ phần phân lân Ninh Bình không chỉ khẳng định uy tín của mình bởi chất lượng sản phẩm, mà còn bởi những nỗ lự đáng ghi nhận trong công tác môi trường.


Toàn văn: PDF

ISSN: 0866-7756