Chi tiết về Tác giả

Anh, Nguyễn Thị Kim

 • S. 25 (2011): Khoa hoc Giáo dục - Bài viết A
  Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến việc sử dụng thị giác của trẻ em
  Tóm tắt  PDF
 • S. 22 (2010): Khoa hoc Giáo dục - Bài viết A
  Xây dựng mô hình phòng kích thích thị giác cho trẻ khiếm thị tại Trường Phổ thông Đặc biệt Nguyễn Đình Chiểu, TP Hồ Chí Minh trên cơ sở vận dụng kinh nghiệm của thế giới
  Tóm tắt  PDF
 • S. 19 (2010): Khoa học Giáo dục - Bài viết A
  Đánh giá kết quả học tập của học sinh khiếm thính tại một số trường tiểu học hòa nhập tại TP. Hồ Chí Minh
  Tóm tắt  PDF
 • S. 54 (2014): Khoa hoc Giáo dục - Bài viết A
  Cơ sở xây dựng bộ công cụ theo dõi, đánh giá sự phát triển của trẻ mẫu giáo 5 tuổi tại Thành phố Hồ Chí Minh dựa trên Bộ chuẩn phát triển trẻ em 5 tuổi Việt Nam
  Tóm tắt  PDF
 • S. 57 (2014): Khoa hoc Giáo dục - Bài viết A
  Quy trình xây dựng và sử dụng bộ công cụ theo dõi, đánh giá sự phát triển của trẻ mẫu giáo 5 tuổi tại Thành phố Hồ Chí Minh dựa trên bộ chuẩn phát triển trẻ em 5 tuổi Việt Nam
  Tóm tắt  PDF
 • S. 6(72) (2015): Khoa học Giáo dục - Bài viết A
  Thực trạng sử dụng Bộ công cụ theo dõi, đánh giá sự phát triển của trẻ mẫu giáo 5 tuổi tại một số trường mầm non tư thục ở Thành phố Hồ Chí Minh
  Tóm tắt  PDF
 • S. 4(82) (2016): Khoa học Giáo dục - Bài viết A
  Tổng quan các nghiên cứu trên thế giới về chương trình dạy kĩ năng xã hội cho trẻ mầm non có rối loạn phổ tự kỉ
  Tóm tắt  PDF


Tạp chí của Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh ; ISSN: 1859 -3100