Chi tiết về Tác giả

An, Ngô Thị Hoài

  • T. 16, S. 12 (2019) - Bài viết
    TÍNH NỬA LIÊN TỤC TRÊN CỦA ÁNH XẠ NGHIỆM CHO BÀI TOÁN CÂN BẰNG VÉCTƠ HAI MỨC YẾU PHỤ THUỘC THAM SỐ
    Tóm tắt  PDF


Tạp chí của Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh ; ISSN: 1859 -3100