Chi tiết về Tác giả

Phí, Châu A

  • T. 16, S. 10 (2019) - Bài viết
    ĐỐI CHIẾU GIỚI TỪ CHỈ HƯỚNG “XIANG” TRONG TIẾNG TRUNG QUỐC VÀ “VỀ” (HƯỚNG/ PHÍA) TRONG TIẾNG VIỆT
    Tóm tắt  PDF


Tạp chí của Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh ; ISSN: 1859 -3100