S. 15 (2008)

Khoa học Xã hội và Nhân văn

Mục lục

Bài viết A

Nguyễn Bính - Người kể chuyện chân quê Tóm tắt PDF
Lý Toàn Thắng 3
Hiện tượng chồng lấn về thời gian Tóm tắt PDF
Huỳnh Thanh Triều 14
“Lược đồ” văn học quốc ngữ Việt Nam trước 1945 nhìn từ quá trình hình thành và tương tác thể loại Tóm tắt PDF
Nguyễn Thành Thi 21
Một số nhận xét về danh từ, danh ngữ chỉ thời gian trong tiếng Việt Tóm tắt PDF
Nguyễn Văn Hán 37
Quan điểm chính trị và lối sống ẩn dật của Nguyễn Dữ qua Chuyện đối đáp của người tiều ở núi Na Tóm tắt PDF
Lê Văn Tấn 49
Các phương tiện biểu đạt tình thái trong văn bản tin tiếng Anh Tóm tắt PDF
Nguyễn Thị Thu Hiền 58
Nhận xét về vấn đề dịch A/An trong tiếng Anh sang tiếng Việt Tóm tắt PDF
Đào Nguyên Phượng 65
Hoán dụ ý niệm "bộ phận cơ thể người biểu trưng cho kỹ năng" trong thành ngữ tiếng Anh và tiếng Việt Tóm tắt PDF
Nguyễn Ngọc Vũ 76
Biến tấu hay khả năng tạo sinh của nhạc điệu thơ lục bát (từ nền tảng của ca dao) Tóm tắt PDF
Châu Minh Hùng 84
Sa-pô trong văn bản tin tiếng Việt và tiếng Anh Tóm tắt PDF
Phạm Hữu Đức 98
Một số nhận xét về phủ định trong tiếng Việt và tiếng Hàn Tóm tắt PDF
Jeoung Mu Young 112
Về trợ vị từ tình thái Shall trong diễn ngôn hiến pháp Hợp chủng quốc Hoa Kỳ Tóm tắt PDF
Dương Thị Hiền 126
Về cấu trúc tiêu điểm thông tin Tóm tắt PDF
Nguyễn Thị Thanh Huyền 137
Sự phối hợp chiến đấu giữa nghĩa quân Phú Yên và Khánh Hoà trong phong trào Cần Vương chống Pháp cuối thế kỷ XIX Tóm tắt PDF
Đào Nhật Kim 149
Một số vấn đề về kinh tế cửa khẩu ở nước ta hiện nay Tóm tắt PDF
Nguyễn Minh Hiếu 158
Một số giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục tiểu học ở Thành phố Hồ Chí Minh Tóm tắt PDF
Phạm Hoàng Nam Phác 166
Thử nghiệm một số chủ đề giáo dục kỹ năng sống cho học sinh Trung học phổ thông Tóm tắt PDF
Nguyễn Thanh Bình 174
Thử tìm hiểu hai từ "minh nguyệt" trong bài thơ " Tĩnh dạ tư" của Lý Bạch Tóm tắt PDF
Lê Thị Thanh Hồng 183
Bàn về sự tế nhị trong ngôn ngữ giao tiếp của người Trung Hoa Tóm tắt PDF
Nguyễn Thị Hạnh 187
Nghệ thuật tổ chức các motif hình tượng trong tiểu thuyết Mạc Ngôn Tóm tắt PDF
Nguyễn Thị Tịnh Thy 198
Mấy ý kiến về việc nhận thức và sử dụng kênh hình trong sách giáo khoa Lịch sử 12 hiện nay Tóm tắt PDF
Tưởng Phi Ngọ 203
Xác định một số đặc điểm của nông nghiệp nội thị và nông nghiệp ngoại thị Tóm tắt PDF
Lê Văn Trưởng 213
Vai trò của thư viện trong việc đổi mới phương pháp dạy và học ở đại học Tóm tắt PDF
Nguyễn Thị Thư 221
Tin hoạt động Khoa học và Công nghệ Tóm tắt PDF
p V 228
Hội thảo khoa học “Đào tạo liên thông trong các trường trung cấp chuyên nghiệp, cao đẳng, đại học Việt Nam – Thực trạng và giải pháp Tóm tắt PDF
P. KHCN SĐH 232


Tạp chí của Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh ; ISSN: 1859 -3100