S. 32 (2011)

Khoa học Xã hội và Nhân văn

Mục lục

Bài viết A

An ninh lương thực vùng đồng bằng sông Cửu Long Tóm tắt PDF
Nguyễn Kim Hồng, Nguyễn Thị Bé Ba 3
Biến động dân số Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 1999-2009: hiện trạng, nguyên nhân và các giải pháp Tóm tắt PDF
Phạm Thị Xuân Thọ, Phạm Thị Bạch Tuyết 16
Tính chọn lọc của nhập cư tỉnh Đồng Nai Tóm tắt PDF
Trương Văn Tuấn 27
Vai trò của các nhân tố kinh tế - xã hội đối với sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp thành phố Hải Phòng Tóm tắt PDF
Vũ Thị Kim Cúc 36
An ninh năng lượng thế giới những năm đầu thế kỉ XXI Tóm tắt PDF
Nguyễn Minh Mẫn 45
Thực trạng nhận thức của phụ huynh tại Thành phố Hồ Chí Minh về sự phát triển trí tuệ xã hội của trẻ 6 - 11 tuổi Tóm tắt PDF
Huỳnh Văn Sơn 57
Từ nguồn gốc gia đình của F. Enghen, tìm hiểu về từ thân tộc trong tiếng Ê-đê Tóm tắt PDF
Đoàn Thị Tâm 69
Hai thành phần thông tin trong câu hỏi chính danh tiếng Việt Tóm tắt PDF
Nguyễn Thị Mai 78
Một số khả năng chuyển dịch các từ phiếm định trong câu khẳng định tuyệt đối tiếng Việt sang tiếng Anh Tóm tắt PDF
Đinh Văn Sơn 85
Hội thoại trong Truyện Kiều của Nguyễn Du Tóm tắt PDF
Nguyễn Thị Thanh Thủy 92
Văn hóa ứng xử người Việt thể hiện qua tình yêu Kim – Kiều (Truyện Kiều của Nguyễn Du) Tóm tắt PDF
Lê Thu Yến 103
Lời thơ trào phúng – một biện pháp nghệ thuật xây dựng nên thơ Nôm Đường luật Hồ Xuân Hương Tóm tắt PDF
Lê Văn Hùng 111
Phim Đừng đốt – câu chuyện huyền thoại về cuốn nhật kí Đặng Thùy Trâm Tóm tắt PDF
Phan Bích Thủy 120
Sự hợp dung văn hóa trong ca dao Việt Nam Tóm tắt PDF
Đoàn Thị Thu Vân 127
Ảnh hưởng của C.P. Baudelaire trong thơ lãng mạn Trung Quốc và Việt Nam đầu thế kỉ XX Tóm tắt PDF
Đinh Phan Cẩm Vân 136
Tình hình dịch thuật và xuất bản tiểu thuyết Minh - Thanh (Trung Quốc) ở Việt Nam đầu thế kỉ XX (1900-1930) Tóm tắt PDF
Wang Jia 145
Từ ngữ trong án văn tiếng Việt hiện nay: thực trạng và giải pháp Tóm tắt PDF
Nguyễn Thị Lệ 154
Một phương pháp tiếp cận mới về gia đình: mối quan hệ giữa sản xuất và tái sinh sản Tóm tắt PDF
Trần Phi Phượng 163
Du lịch mùa nước nổi vùng Đồng Tháp Mười - tiềm năng và thực trạng Tóm tắt PDF
Trần Thị Đang Thanh 168
Tin hoạt động khoa học và công nghệ Tóm tắt PDF
P V 177


Tạp chí của Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh ; ISSN: 1859 -3100