S. 36 (2012)

Khoa học Tự nhiên và Công nghệ

Mục lục

Bài viết A

Hàm gamma p-adic và các đồng dư thức liên quan đến hệ số Newton Tóm tắt PDF
Mỵ Vinh Quang, Phan Duy Nhất 3
Existence of solutions for generalized quasiequilibrium problems Tóm tắt PDF
Nguyen Van Hung, Phan Thanh Kieu 15
Sự phụ thuộc liên tục của nghiệm phương trình vi tích phân Volterra đối số lệch phi tuyến loại Hyperbolic Tóm tắt PDF
Lê Hoàn Hóa, Nguyễn Ngọc Trọng, Lê Thị Kim Anh 22
Tổng hợp một số dẫn xuất của axit 2-metylquinolin-4-cacboxylic Tóm tắt PDF
Nguyễn Tiến Công, Lawrence M. Pratt, Đặng Thùy Trinh, Zoe Tang 32
Tổng hợp 2,5-dimetoxibenzaldehid từ mequinol trong điều kiện Hóa học Xanh Tóm tắt PDF
Nguyễn Thị Hoài, Lê Ngọc Thạch 39
Phân tích đa dạng di truyền của một số giống điều (anacardium occidentale linn) trồng ở Bình Dương, Bình Phước và Đồng Nai bằng kĩ thuật AFLP Tóm tắt PDF
Đoàn Phạm Ngọc Ngà, Hồ Bích Liên 47
Ảnh hưởng của mật độ xuất phát đến tăng trưởng của vi tảo skeletonema costatum (Greville) Cleve trong môi trường nước biển nhân tạo Aquil* Tóm tắt PDF
Lý Thị Thùy Duyên, Võ Hồng Trung, Lê Thị Trung 56
Screening potential at the crystallization point of ultradense OCP plasmas Tóm tắt PDF
Do Xuan Hoi, Phan Cong Thanh 63
Đối xứng ẩn của bài toán Micz-Kepler chín chiều Tóm tắt PDF
Phan Ngọc Hưng, Lê Văn Hoàng 74
Nghiên cứu ứng dụng phương pháp siêu âm trong kiểm tra khuyết tật vật liệu kim loại Tóm tắt PDF
Nguyễn Văn Hùng 80
Đóng góp của các lớp vân đạo phân tử trong quá trình ion hóa và phát xạ sóng hài bậc cao của N2 và CO2 Tóm tắt PDF
Hoàng Văn Hưng, Nguyễn Ngọc Ty 87
Evaluation of combination of different methods for determination of activity of radioactive waste in sealed drum Tóm tắt PDF
Tran Quoc Dung, Phan Trong Phuc, Truong Truong Son, Le Anh Duc 96
Phương pháp toán tử FK giải phương trình schrodinger cho nguyên tử hydro Tóm tắt PDF
Bùi Nguyễn Ngọc Thúy, Nguyễn Đình Luật, Nguyễn Văn Hoa, Cao Hồ Thanh Xuân, Lê Văn Hoàng 103
Phân tích biến động sử dụng đất bằng ảnh Landsat - trường hợp tỉnh Đắk Lắk giai đoạn 2000 – 2010 Tóm tắt PDF
Trần Hà Phương, Nguyễn Thanh Hùng 112
Xây dựng và sử dụng Hồ sơ điện tử phục vụ dạy học Địa lí 11 - trung học phổ thông Tóm tắt PDF
Lê Văn Nhương 121
Tính bất thường trong sự biến động bờ sông Tiền đoạn chảy qua tỉnh Đồng Tháp Tóm tắt PDF
Trịnh Phi Hoành, Lê Văn Ân 131
Nhìn về một đẳng thức tích phân Tóm tắt PDF
Phạm Quốc Phong 141
Tin hoạt động khoa học và công nghệ Tóm tắt PDF
P V 148


Tạp chí của Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh ; ISSN: 1859 -3100