S. 44 (2013)

Khoa học Xã hội và Nhân văn

Mục lục

Bài viết A

Trình độ giáo dục dân cư ở Đồng bằng sông Cửu Long nhìn từ tổng điều tra năm 2009 và một số vấn đề đặt ra cho việc tái cơ cấu kinh tế Tóm tắt PDF
Trương Văn Tuấn 5
Ảnh hưởng của biến động dân số đến tăng trưởng kinh tế Trung Quốc, Ấn Độ và bài học kinh nghiệm cho Việt Nam Tóm tắt PDF
Huỳnh Phẩm Dũng Phát, Phạm Đỗ Văn Trung 12
Một số đánh giá về mức sinh ở Việt Nam hiện nay Tóm tắt PDF
Nguyễn Thanh Bình 18
Khai thác hợp lí thị trường khách du lịch từ sản phẩm du lịch của tỉnh Tây Ninh Tóm tắt PDF
Nguyễn Trọng Hiếu 24
Khai thác tiềm năng phát triển các loại hình du lịch ở huyện đảo Phú Quốc Tóm tắt PDF
Đinh Thị Thanh Mai, Nguyễn Thị Bé Ba 34
Phát triển một số hình thức tổ chức lãnh thổ theo ngành kinh tế ở tỉnh Đồng Nai – xác định những giải pháp phù hợp Tóm tắt PDF
Nguyễn Thị Bình 45
Thực trạng điều chỉnh xúc cảm của người làm tham vấn tâm lí ở Thành phố Hồ Chí Minh Tóm tắt PDF
Võ Thị Tường Vy 54
Phương pháp sơ đồ hóa lập luận Tóm tắt PDF
Nguyễn Đức Danh, Nguyễn Duy Trung 61
Góp phần tìm hiểu tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức cách mạng cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư Tóm tắt PDF
Đồng Ngọc Châu, Mai Văn Tiến 68
Phát huy vai trò của văn hóa trong hội nhập kinh tế quốc tế ở Việt Nam hiện nay Tóm tắt PDF
Phạm Văn Trường 73
Những nhà văn nữ di dân gốc Việt thế hệ 1,5 tại Hoa Kì Tóm tắt PDF
Trần Thị Kim Trang 80
Cầu cúng, khấn vái – niềm tin tâm linh trong văn học trung đại Việt Nam Tóm tắt PDF
Lê Thu Yến, Đàm Thị Thu Hương 92
Vấn đề thể loại truyện thơ Nôm và một số nhà nghiên cứu tiên phong vào nửa đầu thế kỉ XX Tóm tắt PDF
Trần Anh Tuấn 104
Báo Phụ nữ tân văn: tiếng Việt và chữ quốc ngữ Tóm tắt PDF
Bùi Thị Thanh Hương 111
Tố Hữu - người thơ Tóm tắt PDF
Đoàn Trọng Huy 120
Bút kí Nguyễn Tuân từ góc nhìn tương tác thể loại Tóm tắt PDF
Trương Hoàng Vinh 128
Tính cách người Nam Bộ - dấu ấn đặc sắc trong du kí Nam Bộ nửa đầu thế kỉ XX Tóm tắt PDF
Võ Thị Thanh Tùng 138
Giọng điệu nghệ thuật trong truyện ngắn Việt Nam thời đổi mới (1986 – 2000) Tóm tắt PDF
Trần Văn Thắng 147
Phương thức lựa chọn và thể hiện hiện thực lịch sử trong tiểu thuyết của Nguyễn Xuân Khánh Tóm tắt PDF
Nguyễn Văn Hùng 158
Đổi mới tư duy lí luận văn học Việt Nam từ 1986 đến nay Tóm tắt PDF
Lê Thị Gấm 169
Tri thức bản địa của dân tộc Dao khu vực miền núi phía Bắc trong việc lựa chọn đất đai, địa hình canh tác và hệ thống cây trồng Tóm tắt PDF
Đặng Thị Nhuần, Dương Quỳnh Phương 175
Sự ra đời Ngân hàng Đông Dương (Banque de L’Indochine) năm 1875 Tóm tắt PDF
Nguyễn Thị Thúy Trinh 184
“Phương pháp luận và phương pháp nghiên cứu ngôn ngữ” (Nguyễn Thiện Giáp), “Ngữ pháp tạo sinh” (Nguyễn Đức Dân) Tóm tắt PDF
Trịnh Sâm 194
Tin hoạt động khoa học và công nghệ Tóm tắt PDF
P V 198


Tạp chí của Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh ; ISSN: 1859 -3100